4 февруари 2018 г.

ДЪРЖАВНА ТАКСА ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НЕ СЕ ДЪЛЖИ

Тарифата за държавни такси, събирани от Агенция по вписванията, като таксите за предоставяните услуги относно юридически лица с нестопанска цел, считано от 01.01.2018 г., са както следва:
1. По заявление за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:
- на сдружение: на фондация - 50 лв;
- на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - 50 лв;
- на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел - 50 лв;
2. По заявление за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подадено по електронен път, сс събират следните такси:
- на сдружение; на фондация - 25 лв;
- на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - 25 лв;
- на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел - 25 лв.

Съгласно § 25, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г.
Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.

14 май 2017 г.

Срокове за подаване на ГФО 2017

Съгласно Закон за счетоводството крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети са, както следва:
а) за всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър – в срок до 30.06.2017 г.;
б) останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет – в срок до 30.06.2017 г.

Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството е предвидено, че задължения в ал. 1 до 8 не се прилагат за бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

След изтичане на крайния срок – 30 юни 2017 г., Агенция по вписванията предоставя на НАП списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок.

Неподалите в срок подлежат на санкции съгласно чл. 74 и чл. 78 от Закона за счетоводството.

27 август 2016 г.

Издаване на удостоверение за местно лице

Считано от 15 август 2016 г. удостоверенията за местно лице на Република България се издават от съответната териториална дирекция на НАП. Досега документите се издаваха само от Централно управление на НАП в София.

1 май 2016 г.

3 май е крайния срок за подаване на декларация от самоосигуряващите се лица

Един работен ден имат самоосигуряващите се лица да подадат декларация образец 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ". Срокът за подаването на декларацията изтича на 3 май. Това е и срокът, в който самоосигуряващите се лица са задължени да представят таблица 1 и  таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г.

12 април 2014 г.

НАП признава разходи за пътуване и престой на собственик на ЕООД за данъчни цели

Съгласно становището на НАП, физическото лице, което е собственик на капитала, и юридическото лице са два самостоятелни данъчни субекта. За осъществяване на стопанската им дейност те могат да встъпват в различни по вид правоотношения.

1 март 2014 г.

Здравна вноска за безработни

Лицата, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, трябва да ги превеждат в хазната до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец януари 2014 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2014 г. Размерът на здравноосигурителната вноски и за тази година е поне 16,80 лв.

2 октомври 2013 г.

По обществени поръчки могат да се представят оферти и с числови изрази

ВАС възприема тезата на КЗК, че посочването на числови изрази вместо числови стойности при кандидатстване по обществена поръчка не води до наличие на порок в подаденото предложение. До това заключение би могло да се стигне при тълкуване на Решение № 4891 от 08.04.2013 г. на ВАС. 

26 септември 2013 г.

Консултантските услуги се облагат с ДДС

Според НАП консултантските услуги се облагат с ДДС. Дейности като например изготвяне на стратегии, планове за събиране на просрочени задължения, проучване на клиенти и др. услуги не са сред изброените освободени доставки, посочени в разпоредбата на чл. 46 от ЗДДС и следователно са облагаеми доставки, когато мястото им на изпълнение е на територията на страната.

4 септември 2013 г.

Пенсионери, които упражняват свободна професия плащат здравни осигуровки

Лицата, на които е отпусната пенсия и извършват дейност като самоосигуряващи се лица, следва да внасят здравноосигурителни вноски.
Според НАП лице, упражняващо свободна професия трябва да внася здравноосигурителните си вноски в качеството си на самоосигуряващо се лице, когато е здравноосигурено като пенсионер на основание чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона за здравното осигуряване.

23 юли 2013 г.

Отписват задължения към държавата възникнали преди 2008 г.


Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (отпреди 1. 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица.  

8 юли 2013 г.

Тригодишната давност по ЗЗД

Целта на определяне на специален, по-кратък давностен срок за вземанията по чл. 111 от ЗЗД е да бъде защитен длъжникът относно онези негови плащания, които са предварително известни на страните по правоотношението.

23 юни 2013 г.

Осигурителните книжки ще се попълват по нов ред

Във връзка с измененията, направени в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, НОИ издаде  указание, в което посочва, че предвид промените в чл. 11, ал. 2 от Наредбата,
самоосигуряващите се лица следва да внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал.8 от КСО, независимо от дейността, за която са регистрирани. Сборът от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, не може да
бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен по чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО.

9 юни 2013 г.

Паричен заем между дружества

Когато е сключен договор за паричен заем между две дружества, регистрирани по ЗДДС, и съгласно договора, заемът се погасява на равни месечни вноски, то тази доставка следва да се третира като освободена, съгласно указания на НАП. В този случай фактура може да не се издава. Ако дружествата предпочетат да не издават такава, следва да включат заема в отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за доставките за съответния данъчен период.

27 май 2013 г.

Изпращане на непоискани съобщения

За да е налице хипотеза, изключваща агресивната търговска практика, изпращането на непоискани съобщения трябва да е във връзка с изпълнение на договорно задължение и да е изрично предвидено в закона е становището на ВАС.

28 април 2013 г.

Гражданите дължат здравноосигурителни вноски и когато нямат доход


Това е становището на ВАС в дело за връщане като недължимо платени на здравни осигуровки, плащани на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. В изпълнение на тази норма здравноосигурителните вноски се внасят върху не по-малко от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

24 април 2013 г.

Данък на доходите от наем на недвижим имот

Доходите от наем на недвижими имоти задължително се декларират в годишната данъчна декларацията за облагане на доходите на физически лица. Законът позволява на наемодателите да намалят облагаемия си доход с 10 % разходи, като не се изискват документи или доказателства, че разходите са реално извършени.

21 април 2013 г.

Единен срок за представяне на документите в НОИ

НОИ издаде указания до териториалните си поделения с цел безпрепятственото въвеждане на новите срокове за предоставяне на осигурителна документация.  Въвежда се нов единен краен срок за представяне на осигурителна документация в съответното ТП на НОИ, който не е обвързан с изплащането, начисляването или неначисляването на трудовите възнаграждения и с подаването на други данни. Този срок е до 15-число на съответния месец.

15 април 2013 г.

ДДС се възстановява дори и при измами или нередности по веригата


Правото на ЕС не допуска на данъчнозадължено лице да бъде отказано правото да приспадне ДДС за доставката на стоки, поради това че заради измами или нередности, извършени нагоре или надолу по веригата спрямо тази доставка, се счита, че последната не е била реално осъществена.

Подобен отказ е възможен единствено когато въз основа на обективни данни да е доказано, че това лице е знаело или е трябвало да знае, че посочената от него сделка е част от измама с ДДС, извършена нагоре или надолу по веригата от доставки.

4 април 2013 г.

Срок за подаване на ГФО през 2013


Агенция по вписванията информира, че крайните срокове за подаване на годишния финансов отчет за 2012г. и консолидирания финансов отчет; годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите са както следва:
а) за едноличните търговци – в срок до 31.05.2012 г.;
б) за дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30.06.2012 г.;
в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31.07.2012 г.

3 април 2013 г.

Кога не е задължителна връзката на касов апарат с НАП?


НАП изразява становище, че търговците, които не осъществяват дейност, не са длъжни да свързват фискалните си устройства с НАП.
Задължението възниква, когато възобновят дейността си.
В случай, че когато настъпи срокът за осъществяване на дистанционна връзка с НАП търговеца не извършва дейност, то няма задължение за осъществяване на дистанционна връзка с НАП. След този срок, ако се възобнови дейността му, извършваните продажби следва да бъдат
регистрирани и отчитани чрез фискално устройство с изградена дистанционна връзка с НАП.