Без такса за пререгистрация на ЮЛНЦ

Тарифата за държавни такси, събирани от Агенция по вписванията, като таксите за предоставяните услуги относно юридически лица с нестопанска цел, считано от 01.01.2018 г., са както следва:
1. По заявление за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:

Срокове за подаване на ГФО 2017

Съгласно Закон за счетоводството крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети са, както следва: а) за всички търговци по с... Прочетете още »

Издаване на удостоверение за местно лице

Считано от 15 август 2016 г. удостоверенията за местно лице на Република България се издават от съответната териториална дирекция на НАП. Д... Прочетете още »

Здравна вноска за безработни

Лицата, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по тр... Прочетете още »

По обществени поръчки могат да се представят оферти и с числови изрази

ВАС възприема тезата на КЗК, че посочването на числови изрази вместо числови стойности при кандидатстване по обществена поръчка не води до ... Прочетете още »